Lengen un rait

Rund umtau tüsken 't rait
't ānken fan 't īs,
wind sō sğārp, sō kolt,
lücht sō grīs.
Äin enkelde krāj dóólt up sōer takken.
Äin minske, allennerğ,
kumt fan fērnt, möj gang.
Stüert sīn lengen in d' wîd